Aktualności

Projekt pt. „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!"

12-11-2019

Projekt pt. „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!" jest realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 54 działalności gospodarczych przez 54 uczestników/czek oraz powstanie minimum 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.

Projekt "Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Rekrutacja rozpoczęta!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!”  zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.


NABÓR: I tura od 25.11.19 do 29.11.19r.

NABÓR:  II tura : od 2.12.19 do 6.12.19

Nabór formularzy rekrutacyjnych odbywać się będzie w:

Biurze Projektu 
ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
 W godz. 9.00-15.00

Biurze Partnera
ul. M. Rapackiego 12
20-150 Lublin
W godz. 9.00-15.00

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny w wersji edytowalnej (wersja pdf: Formularz rekrutacyjny)

Karty oceny formularza rekrutacyjnego dotyczacego I etapu rekrutacji

Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczacego rozmowy z doradcą zawodowym

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwoj przedsębiorczości

Biznesplan

Karta oceny biznesplanu

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawieranej pomiędzy Uczestnikiem/czką projektu a Beneficjentem/Partnerem Projektu

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załóż swój biznes z nami!

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Inspires Sp. z o.o. realizuje projekt „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osoby zgłaszające się do projektu mają szansę na otrzymanie:

- dotacji w wysokości max. 27 737,04 zł netto oraz

- wsparcia pomostowego przez 12 m-cy w wysokości max. 2100zł/m-c netto 
Podatek VAT nie jest kwalifikowalny zarówno w przypadku dotacji jak i wsparcia pomostowego!

Maksymalna kwota dotacji wraz z podatkiem VAT nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę* (zgodnie z aktualnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- Aktualnie przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosi 4839,24 zł / miesięcznie; sześciokrotność to 29 035,44 zł – kwota ta będzie aktualizowana).

Natomiast maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 2 100 zł/ miesięcznie (bez podatku VAT), a miesięcznie wsparcie pomostowe z podatkiem VAT nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 2250 zł - Kwota niewiększa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia kwoty wsparcia pomostowego finansowego. Wskazana kwota będzie aktualizowana).

Obszarem realizacji jest teren województwa lubelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 54 działalności gospodarczych przez 54 uczestników/czek oraz powstanie minimum 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.

Zapraszamy:

Kobiety i mężczyzn zamieszkujących województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo,

a) zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby w wieku 50+

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

b) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących imigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa lub ich rodzinami

c) reemigrantów

oraz osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Jeśli masz wątpliwości czy możesz otrzymać dotację ZADZWOŃ – Fundacja Aktywności Obywatelskiej tel. 81 532 25 52 lub 789 354 155, INSPIRES Sp. z o.o. tel. 796-822-263.

REKRUTACJA TRWA! Składanie formularzy rekrutacyjnych do I tury: od 25.11.19 do 29.11.19r. do II tury : od 2.12.19 do 6.12.19 w godzinach 9.00-15.00 w biurach Fundacji Aktywności Obywatelskiej oraz INSPIRES Sp. z o.o.