Aktualności

Fundacja Aktywności Obywatelskiej wraz z Partnerem – INSPIRIES SP. ZO.O. rozpoczynają realizację projektu : „Droga do Pracy!”.

16-11-2020

Okres realizacji Projektu: 01.11.2020- 31.12.2021 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

Grupę docelową stanowi 86 (60 K i 26 M) osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym pochodzących z podregionu radomskiego, w tym min:

- osoby niepełnosprawne

- osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia pomoc społecznej

- osoby o których mowa w art 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, min:  bezdomni, uzależnieni, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne

- osoby zaliczające się do III profilu pomocy

- osoby korzystające z PO PŻ

Formy wsparcia:

1. Rekrutacja
2. Diagnoza pozwalająca określić indywidualne potrzeby i potencjał Uczestników Projektu
3. Poradnictwo specjalistyczne
4. Trening umiejętności i kompetencji społecznych
5. Szkolenie zawodowe np. pracownik administracyjno-biurowy, robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna
6. Pośrednictwo pracy
7. Trzymiesięczne płatne staże zawodowe.


Ponadto Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe wyżywienie w trakcie szkoleń.

Biuro Projektu

ul. Plac Stare Miasto 2

26-600 Radom

Tel. 791 850 784

Projekt ”Droga do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

DDP 7 11 20202