Aktualności

Rekrutacja do projektu „Uwierz w siebie!”

13-09-2021

Rekrutacja do projektu „Uwierz w siebie!” prowadzona jest na terenie całego województwa Lubelskiego,

w okresie od 09.2021-02.2022r. w sposób ciągły do zebrania ostatniego Uczestnika/czki Projektu.

Średnio 7 rund rekrutacyjnych po 12 osób.

Projekt „Uwierz w siebie!” daje możliwość udziału w projekcie wyłącznie osób z niepełnosprawnościami. Grupę docelową projektu stanowią 84 osoby z niepełnosprawnościami.

Jeśli jesteś osobą:

  • Osobą z niepełnosprawnościami,
  • powyżej 18 roku życia,
  • osobą bezrobotną, osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, osobą bierną zawodowo,
  • zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osobą korzystającą z PO PŻ.

To szukamy Ciebie!

Dokumenty można składać w biurze projektu (osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem osoby trzeciej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z:

- Regulaminu projektu.

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu pracy o bezrobociu (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP).

- Zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (dotyczy osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy).

- Formularz rekrutacyjny.

- Kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia.

- Jeśli dotyczy oświadczenie z korzystania z PO PŻ.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Proces rekrutacji

Rekrutacja obejmie 2 etapy:

I etap

Kryterium dostępu:

- kompletność i kwalifikowalność dokumentów rekrutacyjnych

- miejsce zamieszkania – województwo lubelskie

- status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w UP, osoby biernej zawodowo, bezrobotnej niezarejestrowanej w UP.

- orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry)

- korzystanie z POPŻ

II etap

Kryteria premiujące:

- osoby zamieszkujące obszary wiejskie – 3 p.

- płeć-K-2p,

- osoby bierne zawodowo, os o niskich kwalifikacjach -2 p.,

- osoby/ rodziny korzystające z PO PŻ -5p.,

- osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 5 p.

84-ry osoby z największa liczbą punktów weźmie udział w projekcie. W procesie rekrutacji powstanie lista podstawowa i rezerwowa dla każdej rundy rekrutacyjnej. Lista sporządzona będzie w podziale o płeć i liczbę zdobytych punktów.

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 Ankieta_dla_osób_ON.pdf

FORMULARZ.pdf

FORMULARZ.docx

Oświadczenie_o_dostarczeniu_dokumentów_zatrudnienie.pdf

Regulamin_UWS.pdf