Aktualności

Czym był klub w dawnym stylu? Miejscem spotkań, inteligentnej dyskusji, kulturalnego spędzenia czasu, często łączył ludzi ze wspólną pasją. Klub to wygodny fotel, dobrane towarzystwo, filiżanka kawy. Z czym klub kojarzy się dzisiaj?

Lubelskie Kluby Seniora stanowią miejsca spotkań i integracji, rozwoju, podtrzymywania nabytych umiejętności lub nauki nowych. Obecnie działa kilkanaście tego typu placówek, nie licząc podmiotów prowadzonych przez poszczególne organizacje pozarządowe. Seniorzy niegotowi pokonywać długą drogę po mieście mają do nich łatwy dostęp, ponieważ rozsiane są dość proporcjonalnie po całym Lublinie.

Uczestnictwo w zajęciach klubowych jest bezpłatne. Oferta Klubów obejmuje m.in: zajęcia prozdrowotne: masaże, gimnastyka ogólnorozwojowa, porady i wykłady z zakresu promocji zdrowia, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, zajęcia komputerowe, spacery, wycieczki i zabawy taneczne – zależnie od Klubu. Osobom bardziej wymagającym intelektualnie albo posiadającym wyjątkowe pasje można polecić domy kultury, Uniwersytet Drugiego Wieku i podobny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizując na terenie województwa mazowieckiego projekt pt. „Droga do pracy!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie: trening kompetencji i umiejętności społecznych

Projekt „W Seniorach siła!” dobiega końca razem z zakończeniem bieżącego roku 2020. Roku trudnego, gdy wszelka aktywność wymagała odwagi wyjścia na zewnątrz, ostrożności, ciągłych zmian planów tak, aby zmieścić wszystkie działania w granicach wyznaczonych obostrzeniami sanitarnymi.

Seniorzy biorący udział w projekcie wykazali się odwagą, optymizmem, przyjmując zaistniałą sytuację jako kolejną trudność, którą trzeba przetrwać, i z którą trzeba po prostu sobie radzić. Nikt z uczestników nie zrezygnował z udziału w warsztatach, z wizyt studyjnych – najbardziej oczekiwanej części projektu – ani z wolontariatu. Nieformalni opiekunowie podjęli swoje zadania odpowiedzialnie, ze zwykłym zaangażowaniem. Przyniosło to korzyść im samym, ale też podopiecznym. Dla osób pozostających w większej niż zazwyczaj izolacji każde odwiedziny, każda obecność drugiego człowieka miała większe znaczenie w tym roku niż kiedykolwiek indziej. Ograniczenia nie pozwoliły zorganizować Gali Pomocy podsumowującej projekt, gdy uczestnicy ze wszystkich grup wraz z podopiecznymi mieli spotkać się podczas dużego wydarzenia. W to miejsce została wydana publikacja informacyjno-edukacyjna będąca poradnikiem seniora. Publikację będzie można pobrać ze strony Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Dzięki dzielnej postawie Seniorów i staraniom całego zespołu zostały osiągnięte wszystkie cele projektu. Projekt spotkał się z uznaniem i przyniósł uczestnikom zadowolenie. Wiele osób życzy na Nowy Rok sobie i Fundacji następnych podobnych działań i bezpośrednich spotkań. Oby te dobre życzenia przyniosły efekt w postaci kolejnego udanego projektu i dalszego rozwoju Centrum Aktywności Seniora i Seniorki CZAS. Przebieg projektu pokazał uczestnikom i wszystkim zainteresowanym, że w seniorach drzemie istotnie wielka siła. Oby mieli okazję wykorzystać ją w przyszłym roku razem z Fundacją.

Projekt „W Seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Wszystkie formy aktywności proponowane osobom starszym wydają się atrakcyjne pod warunkiem zabezpieczenia podstaw bytowych. Niska emerytura, brak zdrowia, samotność i poczucie opuszczenia, rozterki: czy zapłacić czynsz, czy wykupić leki są aż za dobrze znane niektórym.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do ośrodków pomocy społecznej. Tam zależnie od potrzeby mogą uzyskać zasiłki albo świadczenia stałe, osoby niesamodzielne mogą też mieć zapewnione usługi opiekuńcze. Pracownik ośrodka pomocy społecznej z reguły przeprowadza szczegółowy wywiad co do dochodów, warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej itp. i na tej podstawie przyznaje wsparcie. Numery telefonów lubelskiego MOPR dostępne są na stronie https://mopr.lublin.eu/?id=adresy/mopr Seniorzy niepełnosprawni mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia przysługujących bez względu na wiek, zależnie od stopnia niepełnosprawności. Pod numerem 81 466 53 90 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wsparcia niepełnosprawnych przez MOPR.

Caritas oferuje pomoc w zapewnieniu leków, rehabilitacji, odzieży, żywności oraz wsparcie psychologiczne. Aby skorzystać ze wsparcia należy wypełnić wniosek do pobrania na stronie https://lublin.caritas.pl/potrzebuje-pomocy/pomoc-dla-seniorow/; pomoc będzie dopasowana do potrzeb seniora. Tel: 81 532 95 71