Aktualności

PROJEKT Senior na CzASie!

– OFERTA DLA SENIORÓW I OSÓB MŁODSZYCH

Celem projektu „Senior na CzASie!” jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 32 seniorów, w wieku 60+ oraz zwiększenie zaangażowania 24 wolontariuszy, osób młodszych doświadczenia usług woluntarystycznych i opiekuńczych na rzecz seniorów z Lublina.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta”.

Konferencja jest jednym z ostatnich działań trzyletniego projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta”. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Lublina, turystom, badaczom i innym historii miasta w związku z 700-tną rocznicą jego lokacji. W ramach projektu zorganizowana została akcja „Przynieś starą fotografię!” skierowana do Mieszkańców Lublina i wydanych zostało 9 publikacji - zeszytów o historii dzielnic Lublina (pozostałe 3 zeszyty wydane zostaną w grudniu br.).

Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. w Biblio (Filia nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie), ul. Szaserów 13-15, 20-553 Lublin w godzinach 10.00-14.00. W trakcie spotkania odbędzie się także promocja jubileuszowej książki o Lublinie.

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu  „Aktywni razem !” przez doradców zawodowych  celem dokonania rozeznania rynku.

Zapraszamy  do składania ofert na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu przeprowadzonej przez doradcę zawodowego w projekcie pn.: „Aktywni razem!”. Usługa obejmuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami/czkami (3 godziny zegarowe na 1 uczestnika dla 86 os.) w okresie XII.2017- V.2018). Efektem diagnozy będzie opracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika/czk  projektu pn.: „Aktywni razem!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa będzie świadczona m.in. na terenie gmin podregionu radomskiego, obejmującego powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleńskim.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_ofertowe_doradztwo.pdf

formularz_rozeznanie_doradcy_diagnoza.doc