Aktualności

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Biznes w zasięgu ręki!” dostępna jest TUTAJ...

Zapraszamy!

Termin składania wniosków na dotacje 17 – 30 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż składanie Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!” odbędzie się w terminie 17 -30 sierpnia 2017 r. w godzinach 9.00-15.00 w biurze Beneficjenta przy  ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!”) powinny być wypełnione na komputerze  i złożone  w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty (wzory) dostępne są na stronie internetowej www.fao.org.pl w zakładce „Biznes w zasięgu ręki!” oraz w biurze Beneficjenta przy ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

Z dniem 31.07.2017 r. zakończył się projekt „Aktywni w społeczności”. 40 liderów z powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego zrealizowało swoje inicjatywy
 i zaangażowało w sumie ponad 1500 mieszkańców lokalnych społeczności do udziału
w organizowanych przez siebie wydarzeniach.

60 Liderów przygotowywało się do swoich inicjatyw uczestnicząc w warsztatach w ramach Akademii Partycypacji Obywatelskiej. Przygotowali plany inicjatyw, spośród których wybrano 40 najbardziej odpowiadających potrzebom lokalnych społeczności. 40 Liderów wzięło udział w 2 wizytach studyjnych. Odwiedzili Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” oraz gościli w siedzibie Stowarzyszenia Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski.

Przeszkoleni i przygotowani, Liderzy zaczęli wdrażać się do samodzielnego działania. 40 zrealizowanych inicjatyw pokazało ich dużą motywację, pomysłowość, zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatów, a z drugiej strony ilość uczestników inicjatyw pokazała skalę zapotrzebowania na podobne inicjatywy. Charakter wydarzeń zależał od zainteresowań, kreatywności i społecznej wrażliwości Liderów. Dlatego ich tematyka obejmowała takie dziedziny jak profilaktyka zdrowotna i integracja osób niepełnosprawnych; kultura, tradycja i patriotyzm; sport, bezpieczeństwo, przedsiębiorczość. Wiele wydarzeń miało charakter międzypokoleniowy, promujący rodzinę. Pozwoliły lepiej poznać własny region – jego geografię, historię i tradycje. Nie zapomniano o seniorach – znaleźli też dla siebie ofertę. Działania miały formę wyjazdów, warsztatów, prelekcji, występów, happeningów, łącząc przekazywanie wartości z atrakcjami.

Reailzacja projektu przyczyniła się do wzrostu zaangażowania lokalnych Liderów, którzy nabyli wiedzę, doświadczenie i motywację do podejmowania dalszych działań.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.