Aktualności

Niech tytuł artykułu nie zmyli Czytelnika. Projekt „Senior na CzASie!” nie jest bajką, lecz poważnym zadaniem realizowanym przez Fundację Aktywności Obywatelskiej. Pośród wielu działań, 

w ramach projektu realizowana jest oferta kulturalna umożliwiająca seniorom kontakt z kulturą
i sztuką. Pierwszym wydarzeniem z tego cyklu działań było grupowe wyjście seniorów do kina dn. 15 czerwca 2018 r. Pomimo nazwy kina: „Bajka”, wybrany film p.t. „Zimna wojna” nie należał do łatwych i bezproblemowych, dotyczył bowiem trudnej sprawy istnienia w systemie komunistycznym i losów ludzi, którzy mieli odwagę wyrwać się spod reżimu. Tematyka okazała się tak bliska
i zrozumiała dla seniorów, że poseansowe komentarze jeszcze bardziej mogły wzbogacić wiedzę młodszych odbiorców na temat minionej epoki. Film „Zimna wojna”, wybrany ze względu na czas akcji przypadający na młodość dzisiejszych seniorów oraz na walory artystyczne (nagroda na festiwalu w Cannes), spotkał się z dość przychylnymi ocenami widzów tak krytycznych, jak osoby pamiętające tamten okres i silnie przyzwyczajone do pewnych konwencji.

PROJEKT Senior na CzASie!

– OFERTA DLA SENIORÓW I OSÓB MŁODSZYCH

Celem projektu „Senior na CzASie!” jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 32 seniorów, w wieku 60+ oraz zwiększenie zaangażowania 24 wolontariuszy, osób młodszych doświadczenia usług woluntarystycznych i opiekuńczych na rzecz seniorów z Lublina.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta”.

Konferencja jest jednym z ostatnich działań trzyletniego projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta”. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Lublina, turystom, badaczom i innym historii miasta w związku z 700-tną rocznicą jego lokacji. W ramach projektu zorganizowana została akcja „Przynieś starą fotografię!” skierowana do Mieszkańców Lublina i wydanych zostało 9 publikacji - zeszytów o historii dzielnic Lublina (pozostałe 3 zeszyty wydane zostaną w grudniu br.).

Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. w Biblio (Filia nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie), ul. Szaserów 13-15, 20-553 Lublin w godzinach 10.00-14.00. W trakcie spotkania odbędzie się także promocja jubileuszowej książki o Lublinie.

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu  „Aktywni razem !” przez doradców zawodowych  celem dokonania rozeznania rynku.

Zapraszamy  do składania ofert na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu przeprowadzonej przez doradcę zawodowego w projekcie pn.: „Aktywni razem!”. Usługa obejmuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami/czkami (3 godziny zegarowe na 1 uczestnika dla 86 os.) w okresie XII.2017- V.2018). Efektem diagnozy będzie opracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika/czk  projektu pn.: „Aktywni razem!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa będzie świadczona m.in. na terenie gmin podregionu radomskiego, obejmującego powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleńskim.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_ofertowe_doradztwo.pdf

formularz_rozeznanie_doradcy_diagnoza.doc