"Uwierz w siebie !"

 

logotypu UWS

INSPIRES Sp. z o. o. oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie! dofinansowany z Funduszy Europejskich, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84 osób
z niepełnosprawnościami, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z woj. lubelskiego w wieku powyżej 18 roku życia (55 kobiet i 29 mężczyzn) do września 2022 r., przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej obejmującego: diagnozę indywidualnych potrzeb                                           i potencjałów Uczestników/czek projektu, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe oraz staże.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 r. do 30.09.2022 r.

Miejsce realizacji projektu: województwo lubelskie

Wartość projektu: 1 606 690,66 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 365 687,06 zł

 

Główne wsparcia zaplanowane w ramach projektu to:

 • Diagnozowanie Indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu – ścieżka reintegracji.
 • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu.
 • Poradnictwo specjalistyczne – w tym poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, wsparcie specjalistyczne dla Osoby Niepełnosprawnej.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Szkolenie komputerowe.
 • Szkolenia zawodowe: pracownik administracyjno - biurowy, opiekun/ka dziecka/ os. starszej, sprzedawca.
 • Staże 3 miesięczne - dla 68 osób.

W ramach projektu zapewniamy:

Stypendia stażowe, stypendia po szkoleniu komputerowym jak i zawodowym, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne   i szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.                  


 

Rekrutacja do projektu „Uwierz w siebie!”


Rekrutacja do projektu „Uwierz w siebie!” prowadzona jest na terenie całego województwa Lubelskiego,

w okresie od 09.2021-02.2022r. w sposób ciągły do zebrania ostatniego Uczestnika/czki Projektu.

Średnio 7 rund rekrutacyjnych po 12 osób.

Projekt „Uwierz w siebie!” daje możliwość udziału w projekcie wyłącznie osób z niepełnosprawnościami. Grupę docelową projektu stanowią 84 osoby z niepełnosprawnościami.

Jeśli jesteś osobą:

 • Osobą z niepełnosprawnościami,
 • powyżej 18 roku życia,
 • osobą bezrobotną, osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, osobą bierną zawodowo,
 • zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osobą korzystającą z PO PŻ.

To szukamy Ciebie!

Dokumenty można składać w biurze projektu (osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem osoby trzeciej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z:

- Regulaminu projektu.

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu pracy o bezrobociu (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP).

- Zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (dotyczy osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy).

- Formularz rekrutacyjny.

- Kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia.

- Jeśli dotyczy oświadczenie z korzystania z PO PŻ.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Proces rekrutacji

Rekrutacja obejmie 2 etapy:

I etap

Kryterium dostępu:

- kompletność i kwalifikowalność dokumentów rekrutacyjnych

- miejsce zamieszkania – województwo lubelskie

- status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w UP, osoby biernej zawodowo, bezrobotnej niezarejestrowanej w UP.

- orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry)

- korzystanie z POPŻ

II etap

Kryteria premiujące:

- osoby zamieszkujące obszary wiejskie – 3 p.

- płeć-K-2p,

- osoby bierne zawodowo, os o niskich kwalifikacjach -2 p.,

- osoby/ rodziny korzystające z PO PŻ -5p.,

- osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 5 p.

84-ry osoby z największa liczbą punktów weźmie udział w projekcie. W procesie rekrutacji powstanie lista podstawowa i rezerwowa dla każdej rundy rekrutacyjnej. Lista sporządzona będzie w podziale o płeć i liczbę zdobytych punktów.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ankieta_dla_osób_ON.pdf

FORMULARZ_UWS.pdf

FORMULARZ_UWS.docx

Oświadczenie_o_dostarczeniu_dokumentów_zatrudnienie.pdf

Regulamin_UWS.pdf

plakat UWS 2

8.11.2021 - Rozeznanie rynku w zakresie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizując na terenie województwa lubelskiego projekt pt. „Uwierz w siebie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie – umowa nr RPLU.11.01.00-06-0052/20-00 – zaprasza do składania ofert w ramach procedury ramach procedury rozeznania rynku w zakresie: warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Termin składania dokumentów: 10.11.2021 r.

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf UWS rozeznanie rynku skan)

Formularz ofertowy (dokument word)

9.11.2021 - Rozeznanie rynku w zakresie poradnictwa psychologicznego indywidualnego

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizując na terenie województwa lubelskiego projekt pt. „Uwierz w siebie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie – umowa nr RPLU.11.01.00-06-0052/20-00 – zaprasza do składania ofert w ramach procedury ramach procedury rozeznania rynku w zakresie: poradnictwo psychologiczne indywidualne

Termin składania dokumentów: 12.11.2021 r.

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf UWS psycholog rozeznanie skan)

Formularz ofertowy (dokument word: UWS psycholog formularz)