Misja i cele naszej Fundacji

Fundacja Aktywności Obywatelskiej powstała w 2005 r. z inicjatywy osób pragnących szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie i uczenie różnych grup społecznych do „wzięcia sprawy w swoje ręce” tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego.

Z tego ogólnego założenia, jakie przyświecało twórcom fundacji powstał fundament działalności Fundacji, czyli Nasza Misja, którą jest budowanie pozytywnego klimatu wsparcia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności obywatelskiej w Polsce i poza jej granicami, poprzez angażowanie lokalnych społeczności i rozwój wolontariatu.

Misja nasza realizowana jest przez następujące cele szczegółowe:

  • wspieranie i promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich,
  • upowszechnianie  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania się od faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych czy światopoglądowych,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Aktualności:

Grantodawcy: