Polskie

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samopomocy Terytorialnej w terminie 31.12.2021 – 31.01.2023 realizuje projekt pt. Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia 40 osób starszych 60+ (80%K i 20%M) w tym zagrożonych przemocą rodzinną z Lublina w różnych obszarach i aspektach życia np. indywidualnego, społecznego, rodzinnego, zawodowego, kulturalnego oraz integracja ze społecznością lokalną.

Cel zostanie osiągnięty przez główne działania:

- „Akademia Silnych Seniorek i Seniorów” - realizację warsztatów dla seniorów- liderów, którzy będą pomagać wykluczonym seniorom

- "Pomoc na Miarę Potrzeb"- realizację spersonalizowanej ścieżki pomocy dla seniorów wykluczonych, w tym doświadczających przemocy w rodzinach

- Inicjatywy „Seniorzy i Seniorki są wśród nas” - realizację inicjatyw integrujących/włączających osoby starsze w życie społeczności lokalnej

- Poradnictwo psychologiczne „Jestem seniorem/ką – Mam marzenia” dla seniorów wykluczonych oraz doświadczających przemocy

- działania promocyjno-edukacyjne skierowane do grup większościowych.

Bezpośrednimi odbiorcami będzie 40 seniorów wykluczonych jw. oraz 40 seniorów - liderów, którzy trafią ze spersonalizowaną pomocą do tej grupy. Ponadto pośrednimi odbiorcami działań będzie społeczność lokalna - uczestnicy inicjatyw, w tym młodzież oraz odbiorcy działań informacyjno-edukacyjnych ok. 500 osób.

Zaplanowana pomoc seniorom w projekcie umożliwi im dostęp do różnorakich usług, wzmocni poczucie bezpieczeństw oraz akceptacji w środowisku.

 

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." alt="Active citizens fund White@4x" width="600" height="211" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />

INSPIRES Sp. z o. o. oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie! dofinansowany z Funduszy Europejskich, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest poprawa jakości życia oraz funkcjonowania osób starszych, związana z wchodzeniem w starość 40 seniorów 60+ z Lublina, ale także upowszechnianie pozytywnych wzorców starzenia się w społeczeństwie w okresie V-XII 2021.

Planowane działania:

  1. AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH
  2. POMOC SĄSIEDZKA na rzecz mniej sprawnych seniorów oraz COACHING
  3. KAMPANIA SPOŁECZNA pod nazwą "Osobom starszym - wsparcie i szacunek"

 

Grupa docelowa

Bezpośrednia grupa docelowa zadania to: 40 seniorów - powyżej 60 roku życia, w tym w różnym wieku, bardziej samodzielnych, z potencjałem do podejmowania pomocy na rzecz swoich sąsiadów potrzebujących wsparcia.

Grupa pośrednia 40 seniorów z Lublina, którzy potrzebują pomocy w miejscu ich zamieszkania.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

OS plakat a3 v3 kobiety2

Okres realizacji Projektu: 01.11.2020- 31.12.2021 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

Grupę docelową stanowi 86 (60 K i 26 M) osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym pochodzących z podregionu radomskiego, w tym min:

- osoby niepełnosprawne

- osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia pomoc społecznej

- osoby o których mowa w art 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, min:  bezdomni, uzależnieni, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne

- osoby zaliczające się do III profilu pomocy

- osoby korzystające z PO PŻ

Projekt p.t. W Seniorach siła!” jest realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w okresie 01.05.2020 – 31.12.2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 45 seniorów, w wieku 60+ z Lublina oraz zwiększenie zaangażowania 42 seniorów – nieformalnych opiekunów do pracy na rzecz seniorów o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania.

            W projekcie zostaną zrealizowane następujące główne działania: spotkania w ramach grupy wsparcia seniorów „W Seniorach siła!”, warsztaty samopomocy senioralnej „Pomocny senior!”, po których ukończeniu uczestnicy odejmą się nieformalnej opieki nad osobami mniej samodzielnymi w miejscu ich zamieszkania, wizyty studyjne oraz Gala Pomocy Senioralnej, której celem będzie upowszechnienie efektów projektu, ale także zachęcenie wszystkich środowisk lokalnych, organizacji do promowania pracy opiekunów nieformalnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz zachęcenie samych seniorów do podejmowania pomocy i opieki nad osobami starszymi.

Projekt „W seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt pt. „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!" jest realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 54 działalności gospodarczych przez 54 uczestników/czek oraz powstanie minimum 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.

Projekt "Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Celem projektu „Senior ma MOC!” jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 32 seniorów, w wieku 60+ z Lublina oraz zwiększenie zaangażowania 20 seniorów – nieformalnych opiekunów do pracy na rzecz seniorów o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania.

Projekt zakłada następujące działania:

1.GRUPA WSPARCIA SENIORÓW "Razem możemy więcej!” mająca na celu m.in. wzajemne wsparcie emocjonalne seniorów, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami specyficznymi dla seniorów, utrzymanie samodzielności.

2. SAMOPOMOC SENIORÓW " Nie jesteś sam!” mająca na celu kompleksowe przygotowanie seniorów do działalności samopomocowej i opiekuńczej na rzecz innych seniorów o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania.

3. SENIOR NA 60+- OFERTA KULTURALNO-PORADNICZO-TURYSTYCZNA dla seniorów, której celem jest zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej, doradztwa prawnego i poradnictwa psychologicznego oraz wyjazdu turystycznego, a przez to udział w życiu społecznym;

4. GALA POMOCY SENIORALNEJ, której celem będzie upowszechnienie efektów projektu, ale także zachęcenie wszystkich środowisk lokalnych, organizacji do promowania pracy opiekunów nieformalnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz zachęcenie samych seniorów do podejmowania pomocy i opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania

 

Bezpośrednia grupą odbiorców jest 32 seniorów z Lublina korzystających z przygotowanych i prowadzonych przez nich usług społecznych m.in. kulturalnych, edukacyjnych, samopomocowych, w tym 20 seniorów (nieformalnych opiekunów) chętnych do działań opiekuńczych na rzecz seniorów o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania.

Pośrednimi uczestnikami projektu będzie 40 seniorów o ograniczonej samodzielności, korzystających z usług nieformalnych opiekunów. Projekt jest realizowany w okresie od marca do grudnia 2019r.

Projekt „Senior ma MOC!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu „Senior na CzASie!” jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 32 seniorów, w wieku 60+ oraz zwiększenie zaangażowania 24 wolontariuszy, osób młodszych doświadczenia usług woluntarystycznych i opiekuńczych na rzecz seniorów z Lublina.

Projekt zakłada następujące działania: 1. GRUPA WSPARCIA SENIORÓW "SAMI SWOI” mająca na celu m.in. wzajemne wsparcie emocjonalne seniorów, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami specyficznymi dla seniorów, utrzymanie samodzielności. 2. SAMOPOMOC SENIORÓW " Senior ma MOC!", mająca na celu kompleksowe przygotowanie seniorów do działalności samopomocowej na rzecz innych seniorów potrzebujących różnych form pomocy i wsparcia. W ramach tego działania zostaną zorganizowane warsztaty, coaching dla seniorów oraz aktywne działania samopomocowe grup senioralnych 3. SENIOR NA 60+- OFERTA KULTURALNO-PORADNICZO-TURYSTYCZNA dla seniorów, której celem jest zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej, doradztwa prawnego i poradnictwa psychologicznego oraz korzystanie z wyjazdów turystycznych, a przez to udział w życiu społecznym;4. AKADEMIA POMOCY na CzASie!– 40 godz. szkolenie dla opiekunów i wolontariuszy -24 osób młodszych poniżej 60 r.ż. z Lublina, do pomocy osobom starszym, szczególnie z ograniczoną samodzielnością. Zdobędą oni wiedzę i umiejętności, o tym jak pomagać seniorom, będą stanowić główną siłę napędową „CzASu” – Centrum Aktywności Seniora i Seniorki(CzAS). 5. FESTIWAL INICJATYW Senior na CzASie , którego celem będzie upowszechnienie efektów projektu, ale także zachęcenie innych seniorów do podejmowani aktywności, wychodzenia z domu i osób młodszych do podejmowania wolontariatu na rzecz osób starszych.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej wraz z Partnerem – INSPIRIES SP. ZO.O.

rozpoczynają realizację projektu : „Aktywni razem !”.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2017- 31.10.2018 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

"Razem możemy więcej!" to projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o.

Grupę docelową stanowi 86 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem pochodzących z podregionu radomskiego (osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, o których mowa w art. 1 ust z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, osoby zakwalifikowanych do III stopnia profilu pomocy korzystające z PO PŻ zgodnie z SZOOP, osoby korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa) w tym:

- 50% to osoby z niepełnosprawnościami – 43os,

- min 65% kobiet

Formy wsparcia

1. Rekrutacja

2. Diagnoza pozwalająca określić indywidualne potrzeby i potencjał Uczestników Projektu- 83 os/3 h na osobę

3. Poradnictwo psychologiczne 34 os. X 3 h

4. Trening umiejętności i kompetencji społecznych

5. Szkolenie zawodowe

- Handlowiec – 2 gr.

- Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetyka – 2 gr.

- Pomoc kuchenna – 2 gr.

Trzymiesięczne płatne staże zawodowe dla każdego Uczestnika.

 

Projekt ”Razem możemy więcej!” jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYNAJEM SAL
Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług wynajmu sal w Radmoiu. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO
Doradztwo  - zaproszenie do złożenia oferty Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego obejmującego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego w województwie mazowieckim.

Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
Usługi psychologiczne  - zaproszenie do złożenia oferty Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych obejmującego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego w województwie mazowieckim.

Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

Projekt pt. „Biznes w zasięgu ręki!" jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w Partnerstwie z „Inspires" Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 firm przez 40 uczestników i zwiększenie ilości miejsc pracy. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom różne sposoby odkrywania świata i zachęcające odbiorców do indywidualnego poznawania i zgłębiania rzeczywistości, w jakiej żyją. Projekt jest realizowany z zaangażowaniem merytorycznym Fundacji Bliżej Pasji.

Działania w projektach obejmą w sumie 45 przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Lublina w następujących dzielnicach:

-  Ponikwoda, Czechów Północny, Czechów Południowy, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków

- Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary

- Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Północny, Węglin Południowy, Zemborzyce

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin w ramach Programu Dzielnice Kultury. Partnerami Programu są: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

Projekt realizowany jest  w okresie od 1.03.2016 do 30.07.2017. Celem projektu jest zwiększenie aktywności  obywatelskiej 260 mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego poprzez rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

W ramach działań w projekcie zaplanowano:

- Akademię Partycypacji Obywatelskiej – Przygotowanie 60 liderów powiatów objętych projektem do działalności publicznej w roli lokalnych liderów potrafiących aktywizować mieszkańców wspólnoty lokalnej.

- Wizyty studyjne szlakiem inicjatyw obywatelskich mających na celu zainspirowanie liderów do działania i wzmocnienie ich kompetencji obywatelskich.

- Realizację inicjatyw w powiatach objętych projektem, których celem będzie aktywne zaangażowanie ok. 200 mieszkańców (członków Grup Inicjatywnych) w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz w promocję – upowszechnianie informacji o projekcie i jego efektach.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Bella VITA”  realizowany jest  w okresie od czerwca do grudnia 2016 r przez Fundacje Aktywności Obywatelskiej. Celem projektu  jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 30 seniorów, w wieku 60+ z Lublina. W projekcie zaplanowano utworzenie i funkcjonowanie grupy wsparcia seniorów,  warsztaty, coaching i działania woluntarystyczne grup senioralnych. Dla wszystkich seniorów biorących udział w projekcie zorganizowana zostanie oferta kulturalno-turystyczna.

Fundacja Sempre a Frente wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017

W ramach projektu przewidzieliśmy między innymi:

  1. Przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb osób młodych – 4h / uczestnika
  2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi w celu zaplanowania indywidualnej kariery (indywidualne poradnictwo zawodowe) – 4h / uczestnika
  3. Udzielenie wsparcia psychologicznego – indywidualne spotkania z psychologami – 4h / uczestnika
  4. Udział w grupowych zajęciach z planowania kariery (grupowe doradztwo zawodowe) – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  5. Udział w grupowych zajęciach rozwoju osobistego – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  6. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się zdobyciem certyfikatu – tematyka szkoleń dobrana indywidualne do potrzeb i zainteresowań uczestnika
  7. Uczestnictwo w 3-miesięcznych płatnych stażach u pracodawców, pozwalających na wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. Celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży z terenu lubelskich dzielnic Czechów i LSM potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Projekt realizowany jest w okresie październik 2015 –  czerwiec 2016 r. w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej koncepcji wolontariatu w Lublinie jako szansy na zbudowanie społeczności wolontariuszy oraz rozwinięcie potencjału ludzi młodych jako szansa dla rozwoju Miasta. Działania, jakie zostały przewidziane w projekcie to działania na rzecz lokalnego rynku pracy, poprzez m.in. wdrażanie młodych ludzi w rynek pracy - warsztaty w szkołach i na uczelniach, wolontariat w Urzędzie Miasta Lublin, wolontariat inicjatyw oddolnych dla pracowników Urzędu Miasta Lublin i promocję wolontariatu na Targach Zaangażowania Obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków IBM Polska Sp. z o.o. 

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 30 czerwca 2016 r. Główny jego cel stanowi temat Lublina i procesu zmian dokonujących się w otaczającej rzeczywistości, w tym warunków życia przed kilkudziesięcioma laty i obecnie oraz rozwijanie tożsamości lokalnej i rodzinnej młodych ludzi. Projekt kierowany jest do grupy 600 dzieci w wieku przedszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom miasto, w którym żyją oraz zmiany, jakie zaszły w otoczeniu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Poznanie czasów, w których żyli dziadkowie dzieci będzie inspiracją do odkrycia historii rodzinnych i stworzenia (być może pierwszego w życiu) drzewa genealogicznego. Działania w projektach obejmą w sumie 20 przedszkoli na terenie Lublina.

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin.

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2015 r. Celem projektu jest popularyzacji wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 4 koncertów muzyki klasycznej, podczas których przybliżone zostaną utwory oraz sylwetki polskich kompozytorów: F. Chopina, S. Moniuszki, M. Karłowicza, S. Niewiadomskiego, Z. Noskowskiego, J. Galla, K. Szymanowskiego, I. Paderewskiego, R. Twardowskiego, W. Lutosławskiego., S. Behra oraz H. Góreckiego. Dodatkowo młodzież zostanie zapoznana z osobami wielkich kompozytorów podczas warsztatów zorganizowanych w szkołach przed każdym koncertem. Dzięki zorganizowanym wydarzeniom 473 osób – uczniów szkół w Bukowej, Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej – zostanie zapoznanych z najpiękniejszymi utworami polskiej muzyki klasycznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju oraz Stowarzyszeniem DĄB w Ciosmach. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cykl projektów jest realizowany od 15 lipca do 15 grudnia 2015 r. Główny jego cel stanowi podniesienie świadomości na temat procesu zmian dokonujących się w otaczającej rzeczywistości oraz porównanie warunków życia przed kilkudziesięcioma laty i obecnie. Dodatkowym celem jest rozwijanie tożsamości lokalnej i rodzinnej młodych ludzi. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1800 dzieci w wieku przedszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Poznanie czasów, w których żyli dziadkowie dzieci będzie inspiracją do odkrycia historii rodzinnych i stworzenia (być może pierwszego w życiu) drzewa genealogicznego. Projekt jest realizowany z zaangażowaniem merytorycznym dwóch Partnerów: Przedszkola Nr 75 w Lublinie oraz Fundacji Bliżej Pasji.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 31 października 2015 r. Celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży z terenu województwa lubelskiego potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Głównym działaniem jest zorganizowanie 6 koncertów muzyki operowej przybliżającej młodzieży sylwetkę i twórczość W. A. Mozarta. Dzięki zorganizowanym wydarzeniom co najmniej 600 młodych osób pozna najpiękniejsze duety i arie z mozartowskich oper. Jednocześnie prowadzona będzie promocja muzyki operowej, tak by przełamywać stereotypy, że ten typ muzyki jest przeznaczony wyłącznie dla osób starszych. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest realizowany od 1 lutego2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców Lublina w badania nad dziejami miasta i jego dzielnic. Dodatkowo celami są zdobycie nowego, nieznanego dotychczas lub słabo znanego materiału ikonograficznego i fotograficznego dotyczącego historii miasta, który będzie eksponowany w serii 12 zeszytów popularnonaukowych na temat poszczególnych dzielnic. Na zakończenie projektu zostanie opracowana zbiorcza publikacja – jubileuszowa książka o Lublinie.

Projekt jest realizowany we współpracy Fundacji z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatrem NN oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Projekt jest realizowany od 6 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Celem projektu jest zapoznanie mieszkańców z historią Zemborzyc, integracja lokalnego środowiska oraz wyrównanie dostępu do kultury. Ponadto projekt ma na celu wzbudzenie wśród mieszkańców dzielnicy nawyku uczestniczenia w życiu kulturalnym, społecznym i zaangażowanie mieszkańców do działań na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt partnerski "Trzeci Sektor na Lubelszczyźnie Miejscem Pracy Repatriantów", w okresie styczeń – wrzesień 2006. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 20 bezrobotnych repatriantów z województwa lubelskiego poprzez szkolenia i praktyki zawodowe przygotowujące do pisania projektów i pracy w organizacjach pozarządowych.

Projekt partnerski „Pomagaj profesjonalnie. Rozwój umiejętności kadr instytucji pomocy społecznej” realizowany od lipca do grudnia 2006 r. Celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników: organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej oraz wolontariuszy pracujących z grupami szczególnego ryzyka.

Projekt „Droga do pracy”, w okresie od września 2006 do maja 2007. Celem projektu było wsparcie grupy 20 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Lublina (a zatem takich, którzy w Urzędzie Pracy byli zarejestrowani nieprzerwanie od minimum 24 miesięcy), poprzez warsztaty psychologiczne, grupę wsparcia i indywidualne poradnictwo psychologiczne. Projekt był współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, Działanie 1.5).

Projekt partnerski "Bialski Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja, doradztwo, szkolenia" realizowany w okresie luty 2007 – sierpień 2008. Celem projektu jest pomoc potencjalnym beneficjentom EFS w pisaniu i realizacji projektów EFS. Projekt był realizowany w powiatach ziemskim i grodzkim Białej Podlaskiej, lubartowskim, radzyńskim i parczewskim.

Projekt partnerski "Zamojski Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja, doradztwo, szkolenia" realizowany w okresie luty 2007 – sierpień 2008. Celem projektu jest pomoc potencjalnym beneficjentom EFS w pisaniu i realizacji projektów EFS. Projekt był realizowany w powiatach hrubieszowskim, zamojskim ziemskim i grodzkim, biłgorajskim oraz tomaszowskim. Fundacja była odpowiedzialna za zorganizowanie 74 szkoleń, w których wzięło udział prawie 1300 osób. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Pomoc Techniczna Działanie 3.2b.Więcej informacji o Ośrodku: www.zamosc.roefs.pl.

Projekt „Poznaj Świat Przez Teatr” realizowany od stycznia 2008 do lipca 2008r. w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Fundacji Szkoła Przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. Dotyczył inicjatyw lokalnych i był skierowany do dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

Projekt „Równy Trzeci Sektor” realizowany od lipca 2008r. do grudnia 2008r. Celem projektu "Równy Trzeci Sektor" było wzmocnienie mniejszych i słabiej rozwiniętych organizacji, tak by stawały się równorzędnymi partnerami we współpracy zarówno z administracją samorządową, jak i w kontaktach z innymi organizacjami pozarządowymi i lokalnym biznesem.

Projekt „Koordynator-skuteczny lider! Rozwój umiejętności i kompetencji kierowników projektów społecznych z Lubelszczyzny” realizowany w terminie październik 2008- październik 2009. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kierowników projektów społecznych z terenu województwa lubelskiego w zakresie zarządzania projektami.

Projekt „Doświadczenie w cenie” realizowany w terminie październik 2008- wrzesień 2009. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących powyżej 50 roku życia z terenu województwa lubelskiego w zakresie nowych technologii. Uczestnicy projektu wzięli udział min. w cyklu szkoleń komputerowych.

Projekt partnerski "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białej Podlaskiej" realizowany w okresie od 2 grudnia 2008 do 31 grudnia 2012. Celem projektu jest pomoc potencjalnym beneficjentom EFS w pisaniu i realizacji projektów EFS. Projekt jest realizowany w powiatach ziemskim i grodzkim Białej Podlaskiej, łukowskim, parczewskim, radzyńskim.

Projekt partnerski "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu" realizowany w okresie od 2 grudnia 2008 do 31 grudnia 2012. Celem projektu jest pomoc potencjalnym beneficjentom EFS w pisaniu i realizacji projektów EFS. Projekt jest realizowany w powiatach hrubieszowskim, zamojskim ziemskim i grodzkim, biłgorajskim oraz tomaszowskim.

Projekt partnerski "Spółdzielczość - moją szansą" realizowany w okresie od lutego 2009r. do kwietnia 2010r. Projekt skierowany był do osób zatrudnionych w istniejących spółdzielniach socjalnych oraz do osób bezrobotnych zainteresowanych tematyką spółdzielczości socjalnej  poprzez udzielenie tym osobom wsparcia w postaci szkoleń oraz doradztwa.

Projekt „Równy Trzeci Sektor II” realizowany od lipca 2009r. do grudnia 2009r. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój kapitału ludzkiego słabo rozwiniętych infrastrukturalnie organizacji pozarządowych oraz stymulowanie aktywności obywatelskiej słabo rozwiniętego trzeciego sektora, szczególnie na terenach wiejskich Lubelszczyzny.

„Aktywny Obywatel – poradnictwo prawne i obywatelskiego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego i łęczyńskiego” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej jako Lidera oraz partnerów Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, Starostwo Powiatowe w Lubartowie oraz Gmina Łęczna w okresie od 01.01.2009  do 31.12.2011. Celem projektu był rozwój oraz upowszechnienie stałego dostępu do poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego na terenie powiatów lubartowskiego oraz łęczyńskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2  Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt „Niech wygra COOLTURA – Lublin i ja wczoraj i dziś” realizowany od 15 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Celem projektu było rozwijanie wrażliwości kulturalnej grupy młodzieży zaangażowanej w działania oraz tożsamości lokalnej młodych ludzi jako mieszkańców Lublina poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów o charakterze „humanistycznym” (teatralno-filmowych, plastycznych, fotograficznych, genealogicznych).

„Doświadczenie w cenie II” – projekt realizowany od października 2009 do października 2010 roku. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących powyżej 40 roku życia z terenu województwa lubelskiego w zakresie nowych technologii.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Koordynator – skuteczny lider II” – projekt realizowany od listopada 2009 do września 2011 roku. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kierowników projektów z terenu województwa lubelskiego w zakresie zarządzania projektami społecznymi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny” realizowany od września 2010r. do czerwca 2011 r. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój kapitału ludzkiego słabo rozwiniętych infrastrukturalnie organizacji pozarządowych oraz stymulowanie aktywności obywatelskie słabo  rozwiniętego Trzeciego Sektora, szczególnie na terenach wiejskich Lubelszczyzny.

„Aktywni Obywatele – Aktywne Obywatelki” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej jako Lidera oraz partnerów: Gminę Biłgoraj, Gminę Tomaszów Lubelski i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA  w okresie od 01.09.2010  do 31.08.2013.

Projekt „Zatrudnij się sam” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej jako Lidera Projektu oraz Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego jako Partnera Projektu w okresie od 1 października 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. Celem projektu  było prowadzenie działalności przez nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa na terenie województwa lubelskiego.

Projekt „Niech wyga COOLtura na bis” realizowany był od 16 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Była to druga edycja projektu pod tytułem „Niech wygra COOLTURA – Lublin i ja wczoraj i dziś”, zrealizowanego w 2009 roku.

Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie to projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w okresie od 1.01.2011do 30.06.2012 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII., Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt ”Lublin przyjazny Dzieciom” realizowany od 15 marca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Celem projektu była  budowa pozytywnych relacji  między rodzicami i dziećmi oraz  rozwijanie od najmłodszych lat wrażliwości kulturalnej mieszkańców Lublina poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów: fotograficznych, plastycznych, teatralnych, muzycznych, genealogicznych.

Projekt „Artyści Mali a Wielcy” jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Liderem projektu jest Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Partnerami zaś Przedszkole Nr 75 w Lublinie oraz szereg instytucji mających siedzibę oraz aktywnie działających na Osiedlu Chopina w Lublinie – Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 12, MB Education, Lubelska Akademia AIKIDO, Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych oraz Administracja Osiedla Chopina w Lublinie.

Projekt ”Kultura…srebrną nicią tkana” realizowany od 15 marca 2012r. do 30 czerwca 2012r. Celem projektu był rozwój kulturalny mieszkańców Lublina nt dawnych tradycji kulturalnych przeznaczonych dla dzieci w Lublinie w minionych latach oraz kształtowanie pozytywnych postaw międzypokoleniowych pomiędzy młodzieżą z Lublina a seniorami przy wykorzystaniu działań kulturalnych.

Projekt „Akcja Standaryzacja” realizowany w okresie 1 maja 2012r do 30 kwietnia 2013r. w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”. Celem projektu jest wzmocnienie  potencjału i jakości prowadzonych działań przez organizacje  skupione w ramach Tomaszowskiego Forum Organizacji Pozarządowych poprzez proces standaryzacji.

Projekt „Fundacja Silna Standardami” realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Celem projektu jest podniesienie poziomu profesjonalizacji funkcjonowania Fundacji Aktywności Obywatelskiej  - poziomu przejrzystości i wiarygodności , efektywności zarządzania i jakości świadczonych usług społecznych.