Projekty Polskie

Projekt „Pewnie w dorosłość”

28-06-2016

Fundacja Sempre a Frente wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017

W ramach projektu przewidzieliśmy między innymi:

  1. Przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb osób młodych – 4h / uczestnika
  2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi w celu zaplanowania indywidualnej kariery (indywidualne poradnictwo zawodowe) – 4h / uczestnika
  3. Udzielenie wsparcia psychologicznego – indywidualne spotkania z psychologami – 4h / uczestnika
  4. Udział w grupowych zajęciach z planowania kariery (grupowe doradztwo zawodowe) – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  5. Udział w grupowych zajęciach rozwoju osobistego – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  6. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się zdobyciem certyfikatu – tematyka szkoleń dobrana indywidualne do potrzeb i zainteresowań uczestnika
  7. Uczestnictwo w 3-miesięcznych płatnych stażach u pracodawców, pozwalających na wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie