Projekty Polskie

„Aktywni razem !”

06-11-2017

Fundacja Aktywności Obywatelskiej wraz z Partnerem – INSPIRIES SP. ZO.O.

rozpoczynają realizację projektu : „Aktywni razem !”.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2017- 31.10.2018 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

Grupę docelową stanowi 86 (60 K i 25 M0 osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym pochodzących z podregionu radomskiego, w tym m.in.:

- osoby niepełnosprawne

- osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia pomoc społecznej

- osoby o których mowa w art 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, min:  bezdomni, uzależnieni, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne

- osoby zaliczające się do III profilu pomocy

- osoby korzystające z PO PŻ

Formy wsparcia:

1. Rekrutacja
2. Diagnoza pozwalająca określić indywidualne potrzeby i potencjał Uczestników Projektu
3. Poradnictwo specjalistyczne
4. Trening umiejętności i kompetencji społecznych
5. Szkolenie zawodowe
- pracownik administracyjno-biurowy

- robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi

- sp.ds. funduszy unijnych

6. Pośrednictwo pracy

7. Trzymiesięczne płatne staże zawodowe.


Ponadto Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe wyżywienie w trakcie szkoleń.

Biuro Projektu

ul. Biznesowa 5

26-612 Radom

Tel. 797 053 845

osoba do kontaktu: Karolina Markowska

aktywni razem plakat