Projekty Polskie

Senior na CzASie!

04-04-2018

Celem projektu „Senior na CzASie!” jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 32 seniorów, w wieku 60+ oraz zwiększenie zaangażowania 24 wolontariuszy, osób młodszych doświadczenia usług woluntarystycznych i opiekuńczych na rzecz seniorów z Lublina.

Projekt zakłada następujące działania: 1. GRUPA WSPARCIA SENIORÓW "SAMI SWOI” mająca na celu m.in. wzajemne wsparcie emocjonalne seniorów, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami specyficznymi dla seniorów, utrzymanie samodzielności. 2. SAMOPOMOC SENIORÓW " Senior ma MOC!", mająca na celu kompleksowe przygotowanie seniorów do działalności samopomocowej na rzecz innych seniorów potrzebujących różnych form pomocy i wsparcia. W ramach tego działania zostaną zorganizowane warsztaty, coaching dla seniorów oraz aktywne działania samopomocowe grup senioralnych 3. SENIOR NA 60+- OFERTA KULTURALNO-PORADNICZO-TURYSTYCZNA dla seniorów, której celem jest zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej, doradztwa prawnego i poradnictwa psychologicznego oraz korzystanie z wyjazdów turystycznych, a przez to udział w życiu społecznym;4. AKADEMIA POMOCY na CzASie!– 40 godz. szkolenie dla opiekunów i wolontariuszy -24 osób młodszych poniżej 60 r.ż. z Lublina, do pomocy osobom starszym, szczególnie z ograniczoną samodzielnością. Zdobędą oni wiedzę i umiejętności, o tym jak pomagać seniorom, będą stanowić główną siłę napędową „CzASu” – Centrum Aktywności Seniora i Seniorki(CzAS). 5. FESTIWAL INICJATYW Senior na CzASie , którego celem będzie upowszechnienie efektów projektu, ale także zachęcenie innych seniorów do podejmowani aktywności, wychodzenia z domu i osób młodszych do podejmowania wolontariatu na rzecz osób starszych.

Grupą bezpośrednią odbiorców projektu będzie 32 seniorów z Lublina, w tym z ograniczoną samodzielnością, korzystających z przygotowanych i prowadzonych przez nich usług społecznych m.in. kulturalnych, edukacyjnych, poradniczych, turystycznych, samopomocowych oraz 24 osób młodych poniżej 60 r.ż , chętnych do działań woluntarystycznych i opiekuńczych na rzecz seniorów. Pośrednią grupą adresatów będzie m.in. 160 seniorów, korzystających z działań samopomocowych przeprowadzonych przez bezpośrednich uczestników projektu. Projekt jest realizowany w okresie marzec – grudzień 2018.

Projekt „Senior na CzASie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

2018 03 28snc