Projekty Polskie

Projekt pt. „Uwierz w siebie!”

17-09-2021

logotypu UWS

INSPIRES Sp. z o. o. oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie! dofinansowany z Funduszy Europejskich, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84 osób
z niepełnosprawnościami, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z woj. lubelskiego w wieku powyżej 18 roku życia (55 kobiet i 29 mężczyzn) do września 2022 r., przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej obejmującego: diagnozę indywidualnych potrzeb                                           i potencjałów Uczestników/czek projektu, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe oraz staże.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 r. do 30.09.2022 r.

Miejsce realizacji projektu: województwo lubelskie

Wartość projektu: 1 606 690,66 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 365 687,06 zł

Główne wsparcia zaplanowane w ramach projektu to:

  • Diagnozowanie Indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu – ścieżka reintegracji.
  • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu.
  • Poradnictwo specjalistyczne – w tym poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, wsparcie specjalistyczne dla Osoby Niepełnosprawnej.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Szkolenie komputerowe.
  • Szkolenia zawodowe: pracownik administracyjno - biurowy, opiekun/ka dziecka/ os. starszej, sprzedawca.
  • Staże 3 miesięczne - dla 68 osób.

W ramach projektu zapewniamy:

Stypendia stażowe, stypendia po szkoleniu komputerowym jak i zawodowym, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne   i szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.