Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta”.

Konferencja jest jednym z ostatnich działań trzyletniego projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta”. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Lublina, turystom, badaczom i innym historii miasta w związku z 700-tną rocznicą jego lokacji. W ramach projektu zorganizowana została akcja „Przynieś starą fotografię!” skierowana do Mieszkańców Lublina i wydanych zostało 9 publikacji - zeszytów o historii dzielnic Lublina (pozostałe 3 zeszyty wydane zostaną w grudniu br.).

Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. w Biblio (Filia nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie), ul. Szaserów 13-15, 20-553 Lublin w godzinach 10.00-14.00. W trakcie spotkania odbędzie się także promocja jubileuszowej książki o Lublinie.

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu  „Aktywni razem !” przez doradców zawodowych  celem dokonania rozeznania rynku.

Zapraszamy  do składania ofert na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu przeprowadzonej przez doradcę zawodowego w projekcie pn.: „Aktywni razem!”. Usługa obejmuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami/czkami (3 godziny zegarowe na 1 uczestnika dla 86 os.) w okresie XII.2017- V.2018). Efektem diagnozy będzie opracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika/czk  projektu pn.: „Aktywni razem!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa będzie świadczona m.in. na terenie gmin podregionu radomskiego, obejmującego powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleńskim.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_ofertowe_doradztwo.pdf

formularz_rozeznanie_doradcy_diagnoza.doc 

„Aktywni razem !”

poniedziałek, 06 listopad 2017 13:06

Fundacja Aktywności Obywatelskiej wraz z Partnerem – INSPIRIES SP. ZO.O.

rozpoczynają realizację projektu : „Aktywni razem !”.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2017- 31.10.2018 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Biznes w zasięgu ręki!” dostępna jest TUTAJ...

Zapraszamy!

Termin składania wniosków na dotacje 17 – 30 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż składanie Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!” odbędzie się w terminie 17 -30 sierpnia 2017 r. w godzinach 9.00-15.00 w biurze Beneficjenta przy  ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!”) powinny być wypełnione na komputerze  i złożone  w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty (wzory) dostępne są na stronie internetowej www.fao.org.pl w zakładce „Biznes w zasięgu ręki!” oraz w biurze Beneficjenta przy ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

Z dniem 31.07.2017 r. zakończył się projekt „Aktywni w społeczności”. 40 liderów z powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego zrealizowało swoje inicjatywy
 i zaangażowało w sumie ponad 1500 mieszkańców lokalnych społeczności do udziału
w organizowanych przez siebie wydarzeniach.

60 Liderów przygotowywało się do swoich inicjatyw uczestnicząc w warsztatach w ramach Akademii Partycypacji Obywatelskiej. Przygotowali plany inicjatyw, spośród których wybrano 40 najbardziej odpowiadających potrzebom lokalnych społeczności. 40 Liderów wzięło udział w 2 wizytach studyjnych. Odwiedzili Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” oraz gościli w siedzibie Stowarzyszenia Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski.

Przeszkoleni i przygotowani, Liderzy zaczęli wdrażać się do samodzielnego działania. 40 zrealizowanych inicjatyw pokazało ich dużą motywację, pomysłowość, zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatów, a z drugiej strony ilość uczestników inicjatyw pokazała skalę zapotrzebowania na podobne inicjatywy. Charakter wydarzeń zależał od zainteresowań, kreatywności i społecznej wrażliwości Liderów. Dlatego ich tematyka obejmowała takie dziedziny jak profilaktyka zdrowotna i integracja osób niepełnosprawnych; kultura, tradycja i patriotyzm; sport, bezpieczeństwo, przedsiębiorczość. Wiele wydarzeń miało charakter międzypokoleniowy, promujący rodzinę. Pozwoliły lepiej poznać własny region – jego geografię, historię i tradycje. Nie zapomniano o seniorach – znaleźli też dla siebie ofertę. Działania miały formę wyjazdów, warsztatów, prelekcji, występów, happeningów, łącząc przekazywanie wartości z atrakcjami.

Reailzacja projektu przyczyniła się do wzrostu zaangażowania lokalnych Liderów, którzy nabyli wiedzę, doświadczenie i motywację do podejmowania dalszych działań.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

WARSZTAY PLASTYCZNE  odbyły się   05 lipca 2017 roku na terenie  kwatery agroturystycznej  FANABERIA w Nieliszu.  Liderką inicjatywy była  Dorota Głogowska (technik plastyk).  Inicjatywa miała na celu przede wszystkim  rozwój kreatywnego myślenia  uczestników warsztatów,  pobudzanie wyobraźni , zdolności manualnych i percepcyjnych.  Podczas zajęć był czas na pracę twórczą, czas na relaks i zintegrowanie grupy, była przerwa obiadowa i słodki poczęstunek.

Inicjatywa „Ocalić od zapomnienia tradycję naszej wsi, talenty i tradycyjne potrawy” była kontynuowana również w tym roku, w ramach projektu „Aktywni w społeczności”. W niedzielę 2 lipca odbyło się spotkanie we wsi Pieniany zorganizowane przez lokalną liderkę – p. Zdzisławę Karwańską. Na spotkanie przygotowano około 40 tradycyjnych potraw. Każda została opisana - uczestnicy przechodząc mogli się częstować, przypominając sobie dawnej sporządzane potrawy, takie jak krężałka, wiejski bigos, galareta, ozorek w galarecie, gołąbki w liściach winogron, smalec z pieczarkami i wiele innych.