Skip to content Jump to the menu

Statut fundacji

Statut Fundacji Aktywności Obywatelskiej w Lublinie

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1

1. „Fundacja Aktywności Obywatelskiej” zwana dalej "Fundacją" została ustanowiona przez:

  • Monikę Dominik
  • Agatę Czwórnóg

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym z dnia 03.01.2005 r. sporządzonym przez notariusza Andrzeja Kowalskiego w Kancelarii Notarialnej w Lublinie, ul. Okopowa nr 5A/4

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. - o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień zawartych w niniejszym statucie.

Art. 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 3

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin, a terenem działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwej i pełnej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

2. Fundacja posiada prawo powoływania trwałych lub czasowych, podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Art. 4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Aktywności Obywatelskiej” w Lublinie.

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

ROZDZIAŁ II
Cele Fundacji i formy jej realizacji

Art. 5

1. Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym Statucie jest:

a. wsparcie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

  1. upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i poza jej granicami,
  2. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii niezbędnych dla rozwoju społecznego

2. Cele szczegółowe:

a. wspieranie, promowanie rozwoju społecznego i gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, także na obszarach wiejskich,

b. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

c. podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania się od faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych czy światopoglądowych,

d. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

e. działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

f. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

g. upowszechnianie i ochrona praw kobiet i działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

h. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

i. działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

j. promocja i organizacja wolontariatu,

k. upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i ich rodzin, w szczególności z obszarów wiejskich,

l. działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i rodzin poprzez poradnictwo, warsztaty, szkolenia, kursy, terapię, zajęcia indywidualne i grupowe

ł. działania w zakresie profilaktyki, leczenia HIV/AIDS oraz informacji i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kraju i za granicą,

m. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji pozarządowych

Art. 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, placówkami edukacyjno-oświatowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą,

b. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami obranymi przez Fundację,

c. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami statutowymi Fundacji,

d. prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej służących celom statutowym,

e. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów i staży indywidualnych jako formy kształcenia pracowników oraz innych osób zainteresowanych realizowaniem celów statutowych Fundacji,

f. organizowanie akcji pomocy humanitarnej na rzecz potrzebujących w Polsce i poza jej granicami, w szczególności prowadzenie programów adaptacyjnych dla mniejszości narodowych, imigrantów i uchodźców oraz powracającej do kraju ludności pochodzenia polskiego,

g. podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

Art. 7

1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w akcie notarialnym, będąca funduszem założycielskim.

Art. 8

1. Dochodami Fundacji mogą być:

a. Dochody z majątku Fundacji.

b. Środki pieniężne i rzeczowe z darowizn, ofiar, spadków, zapisów.

c. Środki ze zbiórek i imprez publicznych.

d. Dotacje, subwencje oraz granty.

e. Inne wpływy.

2. Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Art. 9

Majątek Fundacji może być wykorzystany tylko do statutowej działalności Fundacji lub do celów wspomagających tą działalność.

Art. 10

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji

Art. 11

1. Władzami Fundacji są:

a. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”

Art. 12

1. Fundator może w każdym czasie złożyć pisemne oświadczenie woli o zrzeczeniu się swoich praw w stosunku do Fundacji, uchwała Rady w takim wypadku nie jest wymagana.

2. Śmierć Fundatora powoduje wygaśnięcie jego praw w stosunku do Fundacji.

Art. 12a

1. Fundatorzy mogą wchodzić w skład organów fundacji

Art. 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków.

3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Radę.

4. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

7. Członkowie Rady Fundacji mogą być związani z Fundacją stosunkiem pracy

Art. 14

1. Rada Fundacji może podejmować decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.

b. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji.

c. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady.

d. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

e. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.

f. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

g. Zmiana celu lub statutu Fundacji.

Art. 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Art. 16

1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzająco – wykonawczym.

2. Zarząd Fundacji składa się z maksymalnie pięciu osób, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. W razie potrzeby mogą być zatrudniani przez Fundację, jeżeli taką decyzję podejmie Rada Fundacji.

5. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

6. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Fundacji, Prezes może wydawać zarządzenia.

7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

8. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz na kwartał i zawsze ilekroć zachodzi potrzeba.

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Art. 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

b. uchwalanie regulaminu swojej działalności.

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

d. ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji, za wyniki działalności finansowej - pod kierunkiem i nadzorem Rady Fundacji.

4. Zarząd przedstawia roczne sprawozdanie ze swej działalności Radzie Fundacji do dnia 30 września roku następnego.

ROZDZIAŁ V
Sposób reprezentacji

Art. 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają członkowie Zarządu jednoosobowo.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu

Art. 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
Połączenie z inną Fundacją

Art. 20

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu fundacji, na podstawie uchwały Rady.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII
Likwidacja Fundacji

Art. 21

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzania przez Radę Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działającej w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Ikona do góry