Skip to content Jump to the menu

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samopomocy Terytorialnej w terminie 31.12.2021 – 31.01.2023 realizuje projekt pt. Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia 40 osób starszych 60+ (80%K i 20%M) w tym zagrożonych przemocą rodzinną z Lublina w różnych obszarach i aspektach życia np. indywidualnego, społecznego, rodzinnego, zawodowego, kulturalnego oraz integracja ze społecznością lokalną.

Cel zostanie osiągnięty przez główne działania:

- „Akademia Silnych Seniorek i Seniorów” - realizację warsztatów dla seniorów- liderów, którzy będą pomagać wykluczonym seniorom

- "Pomoc na Miarę Potrzeb"- realizację spersonalizowanej ścieżki pomocy dla seniorów wykluczonych, w tym doświadczających przemocy w rodzinach

- Inicjatywy „Seniorzy i Seniorki są wśród nas” - realizację inicjatyw integrujących/włączających osoby starsze w życie społeczności lokalnej

- Poradnictwo psychologiczne „Jestem seniorem/ką – Mam marzenia” dla seniorów wykluczonych oraz doświadczających przemocy

- działania promocyjno-edukacyjne skierowane do grup większościowych.

Bezpośrednimi odbiorcami będzie 40 seniorów wykluczonych jw. oraz 40 seniorów - liderów, którzy trafią ze spersonalizowaną pomocą do tej grupy. Ponadto pośrednimi odbiorcami działań będzie społeczność lokalna - uczestnicy inicjatyw, w tym młodzież oraz odbiorcy działań informacyjno-edukacyjnych ok. 500 osób.

Zaplanowana pomoc seniorom w projekcie umożliwi im dostęp do różnorakich usług, wzmocni poczucie bezpieczeństw oraz akceptacji w środowisku.

Projekt dofinsnsowany z EOG
Ikona do góry