Перейти до вмісту Перейдіть до меню

Uwierz w siebie

Перегляньте цю сторінку проекту Ikona otwórz w nowym oknie

Термін реалізації:


INSPIRES Sp. z o. o. oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie!” dofinansowany z Funduszy Europejskich, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84 osób
z niepełnosprawnościami, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z woj. lubelskiego w wieku powyżej 18 roku życia (55 kobiet i 29 mężczyzn) do września 2022 r., przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej obejmującego: diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe oraz staże.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 r. do 30.09.2022 r.

Ikona wstecz Поверніться до проектів

Ikona do góry